Rezervoari i korita

  • Sanacija štete na podovima i potpornim zidovima
  • Poravnavanje nagiba odvoda na podu
  • Obnova pumpe i postolja spremnika
  • Lepljenje i fugiranje hemijski otpornih pločica na mestu
  • Zaštita površina hemijske kontaminacije protiv hemijskog napada
  • Zatvaranje poroziteta betona
  • Sanacija postojeće obloge
  • Obnova i zapunjavanje dilatacija
  • Aplikacija protivklizne površine na podove i vrhove potpornih zidova

Primeri